Наукові напрями лабораторії

Фізика процесів у системах частинок з електромагнітною взаємодією

Фізика процесів у системах частинок з електромагнітною взаємодією

Розроблено 2-D математична модель магнетрона методом великих частинок і запропонований ряд аналітичних моделей магнетрона для нових підходів до моделювання електронно-хвильових процесів в магнетронних приладах (спектральний моделювання) (проф. Чурюмов Г.І.). Розроблено 3-D математична модель магнетронній гармати з холодним ...

Нелінійні явища, нестійкості і динамічний хаос

Проведені теоретичні дослідження збудження хаотичних коливань в нелінійних системах і визначен новий сценарій переходу від регулярних коливань до хаотичних.
Обчислювальний експеримент в електродинаміці, мікрохвильовій електроніці і фотоніці

Обчислювальний експеримент в електродинаміці, мікрохвильовій електроніці і фотоніці

На рис. 1 показана нанорозмірна система фокусування електромагнітного поля (а, б) та приведені результати її чисельного моделювання (с, д) методом кінцевих різниць  (Finite Difference Time Domain (FDTD) Method). Представлена система фокусування включає фотонний кристал та металевий конусообразний ...
Застосування мікрохвильових технологій у медицині і техніці

Застосування мікрохвильових технологій у медицині і техніці

Колектив лабораторії в 2006 - 2008 рр. брав участь у виконанні комплексної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України «Дослідження частотно-потужних і тимчасових факторів електромагнітного поля на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості середовища і об'єктів». З 2009 ...

Автоматизація вимірювань в наукових дослідженнях

В період з 2007 по 2008 рр. була проведена науково-дослідна робота по Державному замовленню Міністерства освіти і науки України «Розроблення комп’ютеризованого комплексу для вимірювання електромагнітних параметрів в сантиметровому та міліметровому діапазонах». В результаті виконання проекту створено мак...

Протягом всього періоду існування лабораторії особистий науковий внесок її співробітників виражається в захисті 6-ти докторських і більш ніж 40 кандидатських дисертаційних робіт за тематикою лабораторії, публікації більше 1500 наукових статей і матеріалів доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, понад 100 авторських свідоцтв колишнього СРСР і патентів України.

У 2000 році колектив лабораторії брав участь у створенні нових технологій відновлення (регенерації) вакуумних НВЧ приладів (НВЧ-тріодів і магнетронів). Ця робота була ініційована Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2000 р № 116 – 0020 і проводилася на ПО «Генератор» в інтересах МО України.

Починаючи з 2002 року вченими лабораторії були проведені 6 науково-дослідних робіт (НДР), в тому числі в інтересах МОН України

5 НДР

1) “Дослідження фізичних процесів генерації, посилення і перетворення електромагнітного випромінювання в квантових (лазерах), оптоелектронних та електронних приладах, а також розробка концепції їх застосування в радіоелектронних системах і комунікаційно-інформаційних технологіях” (2002 – 2004 рр.), №0102U001436;

2) “Дослідження частотно-потужних і тимчасових факторів електромагнітного поля на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості середовища і об’єктів” (2006 – 2008 рр.), №0106U003174;

3) “Пошук і дослідження шляхів створення і застосування енергоефективних джерел енергії” (2009-2011 рр.), №0109U002572;

4) “Дослідження частотно і тимчасових факторів електромагнітного поля на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості середовища і об’єктів” (2012 – 2014 рр.), №0112U000208;

5) “Концепція розвитку резонансної компресії імпульсів і інструментарій для отримання потужних надкоротких мікрохвильових імпульсів в Х, Кu і міліметровому діапазонах” (2017 – 2019 роки.), №0117U002525

та

2 НДР,

1) “Розробка комп’ютеризованого комплексу для вимірювання електромагнітних параметрів в сантиметровому і міліметровому діапазонах, (2007 – 2008 рр.), №0107U007283;

2) “Розробка інноваційних енергозберігаючих технологій освітлення” (2009 – 2011 рр.).

які виконувалися за державним замовленням Державного комітету України з питань інформатизації.

Особлива роль в науковій роботі колективу лабораторії відводиться розробці власного програмного забезпечення і практичної реалізації сучасних 2-D і 3-D математичних моделей, побудованих з використанням методу великих часток (Particle-in-Cell (PIC) Method) і методу скінченних різниць (Finite Difference Time Domain (FDTD) Method). Ці програми написані з використанням алгоритмічних мов С / С ++ і Fortran 90 і працюють під управлінням ОС Linux.